logo.jpgeu.jpg

DEUM 2012 m. dalyvauja projekte „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ (projekto kodas Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-004)

DEUM vykdomas projekto renginys  „Stebime. Mokomės. Kuriame“ vyksta dviem svarbiais etapais:
1.    Mokomųjų knygų, skirtų neformaliam gamtamoksliniam ugdymui leidyba.
Ši veikla prasidėjo iš karto po sutarties pasirašymo, nedelsiant, nes per labai trumpą, griežtai apibrėžtą laiką, buvome įsipareigoję suburti autorių kolektyvus, parengti ir išleisti metodinę medžiagą -  mokomąsias knygas: „Stebime ir mokomės. Tyrimai gamtoje", „Stebime ir mokomės. Etnochemijos užduotys ir vanduo" ir laisvalaikio programoms skirtą mokomąją knygą "Stebuklingas pasaulis paveiksluose iš siūlų". Išleidus šias knygas lapkričio mėn. 8-10 dienomis suorganizuoti, dalyvaujant šių knygų autoriams ir kitiems lektoriams, mokomąją stovyklą – seminarą mokiniams, jiems vadovaujantiems mokytojams, studentams ir kitiems tikslinių grupių dalyviams.

2.    Mokomosios praktinė stovyklos-seminaro "Rudens sezono metu gamtinėje aplinkoje vykstančių procesų stebėjimas, tyrimas ir vertinimas" organizavimas.
Šios stovyklos - seminaro  tikslas - praktinis įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir aplinkos tyrimo metodų populiarinimas bei kūrybinis jų taikymas. Išleistų mokomųjų knygų pristatymas. Autorių dalyvavimas renginyje ir dalijimasis patirtimi  bus puikus, gyvas pavyzdys mokiniams, kurie svyruoja tarp noro studijuoti ateityje fizinius mokslus ir noro ugdyti savo kūrybinius meninius gebėjimus. Jie pamatys, kad viskas yra suderinama, padeda tobulinti savo individualybę, atrasti savyje netikėtas kūrybines versmes ir lengviau apsispręsti, pasirenkant tolimesnį studijų ir veiklos kelią.

Laukiami renginio „Stebime.Mokomės.Kuriame“  rezultatai bei tęstinumas:
 
1.Paskatinimas ir orientavimas gabaus jaunimo gamtos mokslų studijoms, daugiaprofilinio
integruoto mokymo bei studijų svarbos supratimo ugdymas.
2.Vietos bendruomenės aplinkotyros entuziastų ugdymas.
3.Platesnė aplinkotyros darbų plėtra tiek šiaurės rytų Lietuvos, tiek kitose
bendrojo lavinimo mokyklose.
4.Manome, kad mokomoji metodinė medžiaga gal būt paskatins
kurtis naujus ekologinio ugdymo klubus ir mokyklėles atskirose vietos mokyklų bendruomenėse.
5.Ekologinio ugdymo mokyklos modelio prie mokslo institucijos išpopuliarinimas ir tolimesnės veiklos plėtra.

 

Seminaro skelbimą rasite čia.

Projekto aprašymą rasite čia.

Registracijos anlketą rasite čia.

Kvalifikacijos tobulinimo seminaro „Gamtinėje aplinkoje vykstančių procesų stebėjimas, tyrimas ir vertinimas rudens sezono pavyzdžiu" darbotvarkė yra čia.

 

 

..................................................................................................................................

Visuomeninės organizacijos Drūkšių ekologinio ugdymo mokyklos (DEUM) veikla 1998-2005 m.

1992-1994 m. organizuotų Drūkšių ekologinėje stotyje ekologinių stovyklų, praktikų ir seminarų patirtis leido suformuluoti pagrindinius ekologinio ugdymo mokyklos prie mokslo institucijos kūrimo principus. Remiantis pedagoginio tyrimo rezultatais 1995 m. įkurta Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla DEUM, veikianti pagal teorinį ir praktinį ekologinio ugdymo mokyklos prie mokslo institucijos modelį, naudojanti mokomųjų ekologinio ugdymo programų paketą ir metodinę medžiagą, išleistą, DEUM narių parengtoje, Jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlės knygelių serijoje.
Ekologinės stovyklos sudaro sąlygas integruoti ne tik gamtos mokslus tarpusavyje (biologiją, ekologiją, chemiją, fiziką), bet ir gamtos mokslus su istorija, geografija ir etnologija, susipažinti su aplinkai pavojingomis ir palankiomis technologijomis. Galime drąsiai teigti, kad moksleiviai ir studentai žymiai aktyviau dirba užsiėmimuose, kurie vedami netradiciniais aktyviais metodais, orientuotais į jų savarankišką veiklą. Didelį poveikį turi ne tik lektoriaus gilios dalyko žinios, bet ir jo pastangos jas perteikti betarpiška, gyva, intriguojančia, vaizdžia forma. Dalyvavimas ekologinėse stovyklose padeda moksleiviams rinktis gamtos mokslų studijas aukštojoje mokykloje. Ekologinių stovyklų patirties pagrindu parengiamos programos aukštųjų mokyklų gamtos ir žemės ūkio mokslų studentų ekologijos speckurso lauko praktikoms, popamokinės veiklos organizatorių seminarams.
Žemiau pateikiami pagrindiniai DEUM vykdyti projektai, dalyvavimai konferencijose ir kitos veiklos rūšys:

1. Rytų Lietuvos bendro lavinimo mokyklų ir studentų aplinkosauginio švietimo organizavimas Drūkšių ekologinio ugdymo mokykloje.

Projekto rėmėjas - PHARE pilietinës visuomenës plėtros programa
Projekto pradžia - 1998 m. gegužës mėn. 22 d.
Projekto pabaiga - 1999 m. sausio 15 d.
Paramos sutartis - Nr. 98-2-11/5.

2. Knygos "Ekologinės ir aplinkosauginės studijos (mokomųjų programų komplektas) leidyba

Projekto rėmėjas - PHARE pilietinės visuomenės plėtros programa
Projekto pradžia - 1999 m. kovo mėn. 4 d.
Projekto pabaiga - 1999 m. birželio mėn. 15 d.
Paramos sutartis - Nr. 99-8-39/126.


3. Seminarų ir ekologinių stovyklų organizavimas Drūkšių ekologinio ugdymo mokykloje

Projekto rėmėjas - Regioninis Aplinkos Centras (REC, Vengrija)
Projekto pradžia - 1999 m. balandžio mën. 15 d.
Pabaiga pagal projektą - 2000 m. balandžio mën. 15 d.
Reali pabaiga pagal pratęsimą –2000 m. gruodžio 27d.
Paramos sutartis - Nr. L13115

4. Praktinė konferencija "Aplinkotyrinių ir aplinkosauginių darbų plėtra Rytų Lietuvos mokyklose"
Projekto rėmėjas - Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija
Projekto pradžia - 1999 m. rugsėjo mën. 1 d.
Projekto pabaiga - 1999 m. gruodžio mën. 1 d.
Paramos sutartis - Nr. L13152

Projektų koordinatorė
Doc.dr. Laimutė Salickaitė-Bunikienė

Taip pat:

a) dalyvauta (DEUM surengtos ekologines stovyklos ir pravesti seminarai) Vilniaus Gamtos Apsaugos draugijos Jaunimo klubo projektuose:

1. Training Course on Environmental Education "Urban Society in Nature" (1999);

2. Respublikinis projektas "Orhuso konvensija Lietuvoje (2001.04.01 – 12.07)

b) rengiamos kiekvienais metais (1992-2005 m.) jau tapusios tradicinėmis mokomosios ekologinės stovyklos "Pažinimas" moksleiviams – chemijos olimpiadų ir nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso bei kitų konkursų (pvz., mažųjų moksliukų konkursas "Mano žvilgsnis į supantį pasaulį" nugalėtojams (rėmėjai: Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmais).

c) organizuojamas kiekvienais metais DEUM moksleivių, baigusių DEUM mokomąją programą "Pažinkime ežero ekosistemą ir jos gyvenimą", savarankiškų tiriamųjų darbų konkursas Drūkšių ekologinio ugdymo mokyklos prizininko vardui laimėti. Šio vardo turėjimas turi tam tikrą balų vertę, prisidedančią prie stojamojo balo stojant į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą.

d) DEUM nariai rengia adaptuotą moksleivių tiriamajam darbui reikalingą metodinę medžiagą. (Aplinkos ministerija 1997, taip pat yra parėmusi tuo metu mums labai aktualios metodinės medžiagos rengimą ir leidybą).

P.S. Visi projektai buvo skelbti spaudoje (Žaliasis pasaulis, Dialogas), buvo žinomi pedagoginei visuomenei (skaityti pranešimai konferenijose).

2006 m. spalio mėnesį pradėtas tarptautinis Comenius Socrates projektas "Muziejiniai skautai". Baigėsi 2009 m.

..................................................................................................................................

EVOLUTION - tai mokinių komandinio mokymosi sistema, įgalinanti pabnaudoti visas įmanomas daugialypės terpės galimybes (garsą, statišką ir dinamišką vaizdą), kurių pagalba jie patys paruošia projektą, pristatantį konkrečią temą, susietą su dėstomąją medžiaga.

Kuo tai pranašiau už powerpoint ar kitas panašias programas?

  • Šia programa yra dirbama interneto pagalba, taigi mokytojas gali stebėti savo moskleivių darbą, o šie net nebūdami kartu (pvz. sėdėdami namie prie kompiuterio) interaktyviai ruošia projektą, kurį vėliau pristato pamokoje.
  • Programa veikia interaktyviai - vienu metu sintezuojamas garsas, judantis vaizdas ir statiniai paveikslai.
  • Sukurtas projektas išlieka milžiniškoje duomenų bazėje ir gali būti panaudotas dar neribotą skaičių kartų.

..................................................................................................................................

Paskaitų apžvalga

Trumpas paskaitų sąrašas kiekvienais metais šiek tiek keičiasi pagal išankstinius stovyklos dalyvių pageidavimus.

Vyksta:

Eskursija į Ignalinos AE Informacijos centrą.
Diskusija "Ignalinos AE įtaka aplinkai ir visuomenei. Mitai ir tikrovė.

Irena Stankevičienė

  

Praktikos darbas.
Gamtiniai indikatoriai ir katalazės paieška gamtiniuose objektuose

Mokyt. Irena Stankevičienė, Julija Baniukevič, Zita Vitkauskienė

  

Praktikos darbas.
„Orientavimasis aplinkoje"

Julija Baniukevič, Andžėj Zaborovski

  

Paskaita.
Silicis gyvojoje gamtoje

prof. Gervydas Dienys

  

Paskaita.
Genetiškai modifikuoti organizmai

Dokt. Rasa Sukackaitė

 

Laisvalaikis.
Pasiruošimas Joninių šventei. Pasivaikščiojimas su Bobule Žolininke, kupoliavimas, burtai, vainikų pynimas. Kas pagaus žuvelę (Varžybos).

Doc.A. Bunikis, Laužų kūrenimo technikos. Andžėj Zaborovski

 

Pokalbis-diskusija.
Ryškiausios birželio žvaigždės

Doc.dr. L. Salickaitė-Bunikienė

 

Paskaita - diskusija.
Vanduo - gyvybės Žemėje šaltinis. Ar mokame jį gerbti? Permanentinės taršos poveikis ežerų ekosistemai

doc. Laimutė Salickaitė-Bunikienė

 

Kelionė prie Skirnio ežero.
Ekskursija. Tilžės miestelio istorija ir jo apylinkių dubenėtieji akmenys

doc. Laimutė Salickaitė-Bunikienė

 

Praktinis užsiėmimas.
Vasarą žydintys augalai

Dr. Stasė Mažeikaitė.

 

Praktinis užsiėmimas.
Skirnio ežero vandens tyrimas

Doc. Laimutė Salickaitė-Bunikienė

 

Paskaita-diskusija.
Gyvūnijos įvairovė ir žmogaus sukeltos problemos Drūkšių ežero žuvų įvairovė

Rimtis Lukša

 

Praktikos darbas.
Drūkšių ežero žuvų tyrimas

Dr. Dalia Lukšienė, Rimtis Lukša

 

Tolimų kelionių įspūdžiai.
Gervydo kelionių įspūdžiai

Prof. habil.dr. Gervydas Dienys

 

Paskaita-diskusija.
Ar galėtų Žemė gyventi be jų.
Planktoninių organizmų įvairovė ir jų vieta ekosistemoje.

Dr. Stasė Mažeikaitė

 

Praktikos darbas.
Planktoninių organizmų tyrimas mikroskopu.

Dr. Stasė Mažeikaitė

 

Kelionė prie Čeimos ežero.
Čeimos ežero vandens tyrimas. Pakeliui Kaiškės kaimo dubenėtojo akmens aplankymas.

Doc. Laimutė Salickaitė-Bunikienė

 

Laisvalaikio programa.

Netradicinis žvilgsnis pro foto objektyvą

Rimtis Lukša

 

Praktikos darbas.
Molis – Dievo dovana žmogaus rankoms ir mintims

Mokyt. Zita Vitkauskienė,
RMTKR Chemijos lab. Vedeja Irena Stankevičienė

 

Praktikos darbas.
Mikroorganizmai – kaip juos pažinti? (I dalis)

Mikrobiologė Marytė Šimelionytė

 

Praktikos darbas.
Ignalinos AE regiono ežerų vandens palyginamoji analizė

Doc.dr. Laimutė Salickaitė-Bunikienė

 

Paskaita-diskusija.
Ar pažįstame Lietuvos grybus?

Dr. Stasė Mažeikaitė, doc. Laimutė Salickaitė-Bunikienė

..................................................................................................................................

Čia galite rasti įvairių DEUM organizuotų renginių programas.

Spauskite čia ir atsisiūskite!

..................................................................................................................................

Čia galite rasti DEUM seminarų įvairias prezentacijas.

Spauskite pavadinimus ir atsisiūskite!

Seminaras „Šiuolaikinės chemijos mokymo įvairovė" (2010-11-19)
doc.dr. L. Salickaitė-Bunikienė